Sesja RM w Zawidowie. O czym będą dyskutować radni?

Dzisiaj tj. 9 czerwca 2022 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Zawidowie, odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Burmistrz Miasta przedstawi raport o stanie gminy za 2021 rok, radni zapoznają się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za ubiegły rok, a także podejmą uchwałę ws. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta. 

Dokładny porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 4. Debata nad Raportem o stanie gminy Zawidów za rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Zawidów. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2021: opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Miast Zawidów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za 2021 r., opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Zawidów za rok 2021, uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zawidów za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów: wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2021, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2021., uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zawidów za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidów na rok 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zawidów.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content