W czwartek radni spotkają się na sesji

W najbliższy czwartek tj. 28. listopada br. o godz. 16.30 radni spotkają się na XVI sesji. Zapoznają się m.in. z warunkami usług medycznych świadczonych w Przychodni Rejonowej w Zawidowie, podejmą uchwały w sprawie stawek za odpady komunalne i uchwalą nowy program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Pełen porządek obrad XVI sesji RM:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 3. Informacja na temat warunków świadczenia usług medycznych w Przychodni Rejonowej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Zawidów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. na nieruchomości gruntowej dz. nr 524/35, Obr. I, AM -8.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów dzierżawy na 5 lat po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu korzystania cmentarza komunalnego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, zasad wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy zatrudnionym w poszczególnych placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Zawidów.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie obrad.
Skip to content