Robert Łężny z wotum zaufania i absolutorium za 2018 rok

Zasadniczym tematem sesji, która odbyła się we wtorek 25 czerwca 2019 r. sali konferencyjnej UM w Zawidowie było udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza, wymaganego przez ustawę o samorządzie gminnym, Raportu o stanie Gminy Zawidów.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady miejskiej. Radni podęli debatę nad raportem i udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Następnie odbyło się głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowie absolutorium. Zostało ono poprzedzone odczytaniem pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok oraz podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

  • wprowadzenia zmian w budżecie miasta Zawidowa na rok 2019,
  • wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zawidów,
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntu po umowach zawartych na czas oznaczony do 3 lat.

Po podjęciu uchwał przewodniczący, Rafał Ryż, zakończył sesję Rady Miejskiej w Zawidowie.

Skip to content