Robert Łężny z pełnym poparciem: wotum zaufania i absolutorium za 2023 rok

Zasadniczym tematem sesji, która odbyła się w ubiegły czwartek tj. 20. czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie, było udzielenie Burmistrzowi Miasta wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Sesja absolutoryjna rozpoczęła się od przedstawienia przez Burmistrza, zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym, Raportu o stanie Gminy Zawidów. Raport ten obejmował szczegółowe podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, uwzględniając realizację kluczowych polityk, programów i strategii oraz uchwał podjętych przez radę miejską. W trakcie prezentacji raportu, Burmistrz skupił się na najważniejszych osiągnięciach, takich jak modernizacja infrastruktury miejskiej, realizacja inwestycji czy rozwój różnych programów.

Po przedstawieniu raportu, radni rozpoczęli debatę nad jego treścią. Dyskusja była konstruktywna i pełna merytorycznych uwag, co świadczyło o zaangażowaniu radnych w sprawy gminy. Po zakończeniu debaty, radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania, co było wyrazem uznania dla jego dotychczasowej pracy i strategii rozwoju miasta.

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi absolutorium. Przed głosowaniem odczytano pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej podkreśliły, że budżet został wykonany zgodnie z założeniami, a finanse gminy były zarządzane w sposób odpowiedzialny i transparentny.

Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu, przystąpili do głosowania, zatwierdzając oba dokumenty i podejmując uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok. Było to formalne potwierdzenie, że Burmistrz w sposób właściwy i efektywny zarządzał finansami gminy w minionym roku.

Sesja zakończyła się podziękowaniami Burmistrza dla rady miejskiej za wsparcie i współpracę.

Skip to content