Będą kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w sierpniu 2022r. w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, został zobowiązany do skontrolowania co najmniej raz na dwa lata właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Co sprawdzać będą urzędnicy?

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o czystości i porządku w gminach planuje się kontrolę właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie:

  1. posiadania umów na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków, 
  2. posiadania dowodów uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego i osadnika oczyszczalni potwierdzające regularność wywozu nieczystości,
  3. przestrzegania częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zawidów. 

Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Wynika to wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Skip to content