W czwartek kolejna sesja w trybie zdalnym

W czwartek, 25 lutego br. o godzinie 15.00 odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Zawidowie. Obrady odbędą się w systemie wideokonferencji, radni będą ze sobą w kontakcie dzięki kamerom zamontowanym w tabletach.

Pełen porządek obrad:

 1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Zawidów z działalności między sesjami.
 2. Informacja nt. możliwości i planów pozyskania środków zewnętrznych w 2021r. 
 3. Plan działalności Ośrodka Kultury w Zawidowie na 2021r. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy, w tym planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Zawidowie na rok 2021.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Zawidów za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie konieczności podjęcia działań prowadzących do zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. 
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Zawidów. 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidów w 2021 roku”. 
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Transmisje z obrad sesji Rady Miejskiej w Zawidowie dostępne na kanale YouTube

Skip to content