MOPS w Zawidowie: Są błędy we wnioskach o 500 plus!

Uwaga Mieszkańcy, są błędy we wnioskach elektronicznych o świadczenie 500 plus. Można skorygować wniosek zgłaszając się do siedziby MOPS-u w Zawidowie.

1 lipca br. ruszył rozszerzony program „Rodzina 500 plus”, który zakłada przyznanie świadczenia wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

Do MOPS w Zawidowie systematycznie spływają wnioski wypełnione przez mieszkańców drogą elektroniczną, cześć z nich zawiera jednak błędy. Jakie?

W sytuacji, gdy przynajmniej jeden z członków rodziny – współmałżonek lub jeden z rodziców dziecka pracuje za granicą (nie musi tam zamieszkiwać) w kraju należącym do Unii Europejskiej oraz w Lichtensteinie, Islandii, Norwegii albo Szwajcarii, we wniosku należy zaznaczyć zakreślając pole:

przebywam lub członek rodziny w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej…

Jako aktywność zawodową za granicą traktuje się również: prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie zasiłku dla bezrobotnych, pobieranie świadczeń emerytalno- rentowych i chorobowych.

Należy również zwrócić uwagę, że nie ma tu znaczenia czy rodzice prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, jeśli wnioskodawca posiada wiedzę, że drugi rodzic przebywa/pracuje za granicą należy to we wniosku wskazać.

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający aktywność zawodową za granicą np. umowę o pracę, a także dokument potwierdzający sytuację zawodową drugiego z rodziców w kraju.

Gdy występuje ,,praca za granicą”,a nie zostanie we wniosku zaznaczona, organ właściwy nie posiadając takiej informacji -przyzna świadczenie.  W przyszłości może to skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń podlegających zwrotowi wraz z odsetkami.

Osoby, które złożyły błędnie wypełnione wnioski mogą je skorygować zgłaszając się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie.

Więcej informacji o przepisach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i przyznawaniu świadczeń na ich podstawie można znaleźć na stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej – Oddział Koordynacji Świadczeń.

Link: https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-zdrowia-i-polit/oddzial-koordynacji-swi/informacja-dla-klienta/14408,Informacja-dla-klienta.html

Skip to content