Szkoła w Zawidowie przygotowuje się do normalnej, stacjonarnej nauki

W zawidowskiej Podstawówce trwają gorączkowe przygotowania do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Szkoła opracowała już procedury i wytyczne dla uczniów i rodziców w związku z trwającą w kraju epidemią koronawirusa. 

Jedne szkoły wciąż pracują nad procedurami, inne mają już wszystko zapięte na ostatni guzik i czekają, by sprawdzić jak w rzeczywistości będzie wyglądała realizacja wprowadzonych środków ostrożności. Jedno jest pewne: uczniowie z zawidowskiej Podstawówki 1 września wracają do szkoły, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, które maja uchronić dzieci, młodzież i nauczycieli przez zakażeniem koronawirusem.

Jak od 1 września 2020 będzie wyglądała nauka Zawidowie?

Aby zapewnić dzieciom maksimum bezpieczeństwa, w szkole zostaną wprowadzone środki ostrożności. Najważniejsze procedury związane z bezpieczeństwem opublikowano wczoraj w e-dzienniku i na oficjalnej stronie szkoły.

A wyglądają następująco:

 • Uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III wchodzą do szkoły wejściem głównym. Zalecany czas przyjścia 7.30-7.45. Nauka rozpoczyna się według planu o godzinie 7.45. Oddział przedszkolny rozpoczyna naukę o godz. 8.00
 • Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły wejściem nr 2 w starej „części” szkoły. Zalecany czas przyjścia 7.45-8.00. Nauka rozpoczyna się według planu o godzinie 8.00.
 • Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy (dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane).
 • Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
 • Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów.
 • Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wejście na teren szkoły w celu załatwiania spraw administracyjnych lub potrzebnego kontaktu z dyrektorem po uprzednim umówieniu się na wizytę.
 • Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wejście na teren szkoły w celu załatwiania spraw administracyjnych lub potrzebnego kontaktu z dyrektorem po uprzednim umówieniu się na wizytę.
 • W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.
 • W szkole obowiązuje nakaz noszenia maseczek. Obowiązuje w czasie przyjścia do szkoły i wyjścia z niej, podczas przerw międzylekcyjnych oraz korzystania z sanitariatów. Obowiązek zakrywania ust nie dotyczy zajęć edukacyjnych. Przed wejściem do budynku należy dezynfekować ręce poprzez skorzystanie z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki.
 • Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć muszą być ułożone na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać.
 • Rodzice nie przebywają na terenie placówki.
 • Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem lub założyć rękawiczki ochronne.

Powrót ucznia do domu ze szkoły: 

 • Rodzic odbierający dziecko ze szkoły po zakończonych lekcjach powinien oczekiwać przed wejściem do szkoły lub w strefie wyznaczonego obszaru.
 • Rodzic odbierający dziecko przed zakończeniem zajęć lub ze świetlicy zgłasza ten fakt i oczekuje na przyprowadzenie go przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
 • Dzieci przebywające na placu zabaw lub na boisku szkolnym, przyprowadza do oczekujących rodziców nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły.
 • Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony pracownik placówki.
 • Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać od nauczyciela z wykorzystaniem e-dziennika.
 • Uczeń klasy IV – VIII po zakończonych lekcjach udaje się do szafki i do wyznaczonego wyjścia Nr 2 (stare wejście) w celu opuszczenia szkoły.

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. 

Skip to content