Gminny Program Wspierania Rodziny – konsultacje

Zarządzeniem numer 69.2020 Burmistrz Miasta Zawidów ogłasza konsultacje społeczne Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023. 

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii, wniosków i uwag mieszkańców Zawidowa – organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zawidów na lata 2021 – 2023. 

Termin zakończenia konsultacji: 05.01.2021r.

Uwagi i propozycje do ww. projektu należy składać:

  • pisemnie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miejskiego w Zawidowie, pl. Zwycięstwa 21/22;
  • pocztą elektroniczną na adres: kierownik@zawidow.eu
  • osobiście w pok. nr 4 tut. Urzędu do dnia zakończenia konsultacji tj. 5.01.2021r.

Zarządzenie 69.2020

Skip to content