Burmistrz Miasta uruchomia konsultacje projektu współpracy z NGO

Burmistrz Miasta Zawidów uruchomia konsultacje projektu programu współpracy Gminy Zawidów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Na wnoszenie uwag do programu organizacje mają czas do 28. października br. Zaplanowana pula środków na realizację Programu to 74.000 złotych. 

Głównym celem programu jest wspólne podejmowanie działań przez miasto oraz organizacje pozarządowe na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców Gminy Miejskiej Zawidów. Celem współpracy jest włączenie tych jednostek na zasadzie partnerstwa do działalności społecznie użytecznej, na rzecz pożytku publicznego, w realizację zadań gminy. 

Celem konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji na temat proponowanych w projekcie zapisów.

Gmina Miejska Zawidów współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w sferze następujących priorytetowych zadań publicznych:

 • zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • zadania z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 • zadania z zakresu krajoznawstwa, turystyki i rekreacji oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji,
 • zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
 • zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • zadania z zakresu ekologii,
 • zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • zadania z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
 • zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego,
 • zadania z zakresu pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 • zadania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • zadania z zakresu pielęgnowania polskości, rozwoju i kształtowania świadomości narodowej, obywatelskiej oraz kulturowej mieszkańców gminy,
 • zadania z zakresu rozwijania i pogłębiania współpracy z miastami partnerskimi,
 • zadania z zakresu organizowania oraz udziału w targach, konferencjach, spotkaniach informacyjnych i gospodarczych, kampaniach promujących Rzeczpospolitą Polską, województwo dolnośląskie oraz Gminę Miejską Zawidów,
 • zadania z zakresu rewitalizacji.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustalam na dzień 6.10.2022r.

Termin zakończenia konsultacji ustalam na dzień 28.10.2022r.

Wysokość środków planowanych na realizację Programu w roku 2023 to kwota 74.000 złotych,przy czym ostateczne kwoty przeznaczone na realizację zadań będą znane po wejściu w życie Uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie w sprawie budżetu Miasta na rok 2023.

ZARZĄDZENIE Nr 67.2022 Burmistrza Miasta Zawidów z dnia 2022-09-29

Skip to content