Od 21 marca 2021 r. wjazd do Niemiec z negatywnym wynikiem testu

Instytut Roberta Kocha umieścił Polskę na liście obszarów o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet).

Od 21 marca 2021 r. (niedziela) przy wjeździe z Polski do Niemiec należy posiadać ze sobą negatywny wynik testu na koronawirusa. 

Test może być wykonany najwcześniej 48h przed wjazdem. Czas liczy się od godziny pobrania próbki, a nie od otrzymania wyniku. Aktualnie wymogi Instytut Roberta Kocha spełniają testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Szybkie testy antygenowe muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) tj. czułość ≥ 80%, swoistość ≥ 97%. Testy wykonywane w Polsce są uznawane. Wynik testu musi być w jęz. angielskim, francuskim lub niemieckim. 

Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu! 

NIE musisz mieć testu przed wjazdem z Polski do Niemiec, jeżeli:

  • przewozisz zawodowo ludzi, towary lub dobra i jesteś w Polsce lub Niemczech mniej niż 72h (w Meklemburgii-Pomorzu Przednim przepisy landowe wymagają jednak testu również od kierowców zawodowych);
  • przejeżdżasz przez Niemcy w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • przejeżdżałaś/-eś wcześniej przez Polskę w tranzycie (bez zbędnych postojów);
  • jesteś zwolniona/-y na podstawie decyzji właściwych władz lokalnych (np. urzędu ds. zdrowia).

W ruchu przygranicznym z Polską występują ograniczenia we wjeździe na teren Berlina, Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorza Przedniego oraz Saksonii. Do Berlina, Brandenburgii i Meklemburgii – Pomorza Przedniego NIE można wjechać bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego.

Do Saksonii wjazd bez kwarantanny w ramach małego ruchu przygranicznego jest możliwy tylko w przypadku posiadania ważnego powodu i jest ograniczony do 12h (za ważny powód wjazdu NIE są uznawane zakupy, prywatny udział w wydarzeniach kulturalnych, sportowych lub spędzanie wolnego czasu). 

Kwarantanna

Uzyskanie negatywnego wyniku testu przed wjazdem, szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (ozdrowieńcy) nie zwalnia z kwarantanny. O tym, czy jesteś zwolniony z kwarantanny decydują przepisy kraju związkowego do którego wjeżdżasz. Długość trwania kwarantanny oraz możliwość zwolnienia różnią się w zależności od kraju związkowego.

FAQ. Jeżdżę do Polski na maksymalnie 72h w celu odwiedzenia rodziny pierwszego stopnia. Jak uznanie Polski za obszar o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń wpłynie na moje podróże? Przepisy mojego kraju związkowego zwalniają mnie w takim przypadku z kwarantanny po powrocie z obszaru o szczególnie wysokim ryzyku związanym z dużą liczbą zakażeń (Hochinzidenzgebiet). 

Od 21 marca 2021 r. (niedziela) przy wjeździe z Polski do Niemiec musisz posiadać negatywny wynik testu na koronawirusa. Dotyczy to również tych osób, które wyjechały do Polski w piątek lub sobotę, ale wracają w niedzielę. Pamiętaj, że test może być wykonany najwcześniej 48h przed przekroczeniem granicy i musisz zarejestrować swój wjazd do Niemiec na stronie www.einreiseanmeldung.de. 

W przypadku podróży do/z Brandenburgii, władze powiatów mogą wydać zarządzenia ogólne, zwalniające z obowiązku posiadania testu. 

Pracownicy transgraniczni

Pracownik transgraniczny to taka osoba, która co najmniej raz tygodniu przekracza granicę w celu dojazdu do pracy z miejsca zamieszkania. Kraje związkowe mogą ustanowić odstępstwa od obowiązku posiadania testu przed przekroczeniem granicy dla określonych grup. Dlatego pracowniczy transgraniczni w Brandenburgii, Meklemburgii – Pomorzu Przednim i Saksonii mają możliwość wykonania testu w Polsce lub bezpośrednio po wjeździe do Niemiec np. w centrach testowych dla pracowników transgranicznych lub zakładach prawy. Szczegóły, w tym częstotliwość wykonywania testów przez pracowników transgranicznych, regulują przepisy landowe:

  • Brandenburgia – test 2 razy w tygodniu (planowane jest otwarcie centrów testowych m.in. przy przejściach granicznych Frankfurt nad Odrą/Słubice, Frankfurt nad Odrą/Świecko, Guben/Gubin);
  • Meklemburgia – Pomorze Przednie – test co 48h (centra testowe działają m.in. w Ahlbeck i Linken);
  • Saksonia – test 2 razy w tygodniu (mapa punktów testowania). 
Kontrole graniczne

Nie jest planowane wprowadzenie stałych kontroli granicznych przy wjeździe z Polski do Niemiec. Jednak w przypadku wyrywkowej kontroli granicznej brak potwierdzenia rejestracji wjazdu lub negatywnego wyniku testu może wiązać się z mandatem i nakazem opuszczenia Niemiec. 

Źródło: www.gov.pl

Skip to content