Zawidów: Przetarg na modernizację systemu wodociągowego i kanalizacyjnego 

W środę 19. czerwca br. Miasto ogłosiło kolejny przetarg na inwestycję z Polskiego Ładu. Wykonawcy zainteresowani realizacją zadania pn. „Modernizacja systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście Zawidów – w formule zaprojektuj i wybuduj” mają czas na składanie ofert do 19 lipca br. 

Zakres prac modernizacyjnych będzie obejmował m.in.: roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej, wyrównywanie terenu, wyposażenie oczyszczalni ścieków, modernizację zakładów, usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne. 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego do dnia i godziny wyznaczonych w SWZ jako termin składania ofert w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). 

Więcej informacji na temat przetargu znajduje się na platformie zakupowej Gminy Miejskiej Zawidów. 

flaga narodowa, godło państwowe, symbol polskiego ładu (nierówny okrąg, który przedzielają pionowe kreski) oraz znak banku BGK - mały czerwony kwadrat pusty w środku)
Rządowy Program Polski Ład

 

Skip to content